Naslovna Vesti RASPISAN KONKURS – POČELE PRIJAVE ZA POLICIJSKU OBUKU

RASPISAN KONKURS – POČELE PRIJAVE ZA POLICIJSKU OBUKU

0

Područje Policijske uprave za grad Beograd
235 polaznika za radno mesto policajca za potrebe Policijske uprave za grad Beograd, i to za policijske stanice: Barajevo, Voždovac, Vračar, Grocka, Zvezdara, Zemun, Lazarevac, Mladenovac, Novi Beograd, Obrenovac, Palilula, Rakovica, Savski venac, Surčin, Sopot, Stari grad, Čukarica – teritorija Policijske uprave za grad Beograd,
30 polaznika za radno mesto saobraćajnog policajca za potrebe Policijske uprave za grad Beograd, i to za Policijsku stanicu Obrenovac i saobraćajne policijske ispostave: Zapad, Sever, Jug i Saobraćaju policijsku ispostavu za Državne puteve Beograd – teritorija Policijske uprave za grad Beograd.

USLOVI KONKURSA
Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

da je državljanin Republike Srbije;
da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje jednu godinu neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
da ima prijavljeno prebivalište na području organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;
da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti do dana zaključenja konkursa;
da nema više od 27 godina starosti do dana zaključenja konkursa (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta);
da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju, ili da ima završene osnovne strukovne odnosno osnovne akademske studije Kriminalističko-policijskog univerziteta;
da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B” kategorije;
da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.
Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVE NA KONKURS
Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnom listu Politika.

Kandidat može podneti samo jednu prijavu.

Prilikom podnošenja prijave kandidat se obavezno izjašnjava za koja se od ponuđenih radnih mesta prijavljuje na stručno osposobljavanje (policajac / saobraćajni policajac / granični policajac), pri čemu navodi njihov redosled.

POTREBNA DOKUMENTACIJA
Prijava (obrazac se može dobiti u policijskoj stanici ili preuzeti sa internet adrese www.copo.edu.rs);

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:

Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskoj stanici ili sa internet adrese www.copo.edu.rs),
Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
Original izvoda iz matične knjige rođenih,
Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
Overena fotokopija diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
Overena fotokopija svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja,
Dokaz o uspešno završenim osnovnim strukovnim odnosno osnovnim akademskim studijama na Kriminalističko-policijskom univerzitetu (za kandidate koji su svršeni studenti Kriminalističko-olicijskog univerziteta),
Očitana lična karta sa čipom ili overena fotokopija lične karte koja nije čipovana,
Overena fotokopija vozačke dozvole „B“ kategorije.
Preporuka je da dokumenta o kojima organ vodi službene evidencije (uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje suda) kandidat dostavi sam u cilju efikasnijeg sprovođenja postupka.

POSTUPAK IZBORA KANDIDATA
Proces selekcije će se sprovoditi od juna meseca tekuće godine.

Postupak izbora kandidata sastoji se iz tri dela: opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda.

Svaki pojedinačni deo u postupku izbora kandidata je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume.

Procedura traje tri dana, u zavisnosti od rezultata ostvarenih prvog, odnosno drugog dana.

Kandidati koji budu pozvani na prijemni ispit snose putne troškove, troškove boravka i troškove lekarskog pregleda.

Obaveštavanje kandidata o datumu i mestu obavljanja lekarskih pregleda i kvalifikacionog ispita vrši se najkasnije sedam dana pre njihovog početka.

Opšti lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja kandidata, obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa organizacionom jedinicom nadležnom za poslove upravljanja ljudskim resursima, u skladu sa utvrđenim kriterijumima.

Specijalistički lekarski pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja kandidata obavlja Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Ministarstva unutrašnjih poslova.

Kandidati su obavezni da polažu kvalifikacioni ispit koji se sastoji iz četiri dela: provere jezičke kulture i pravopisa srpskog jezika, provere psihološkog statusa, provere bazično – motoričkog statusa i intervjua.

Svaki pojedinačni deo kvalifikacionog ispita je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume i merila.

Potpuna ravnopravnost kandidata u procesu selekcije obezbeđuje se na taj način što se kandidati vode pod šifrom prilikom provera.

Kandidati koji su ispunili uslove i položili kvalifikacioni ispit za upis u Centar za osnovnu policijsku obuku, rangiraju se na osnovu zbirnih rezultata ostvarenih u svim delovima kvalifikacionog ispita a u skladu sa redosledom radnih mesta za čije stručno osposobljavanje su se prijavili.

Kandidati imaju pravo da ostvare uvid u sopstvene rezultate u svim fazama kvalifikacionog ispita.

Svršeni studenti Kriminalističko-policijskog univerziteta koji su ispunili predviđene uslove i koji su položili kvalifikacioni ispit, imaju prioritet u rangiranju u odnosu na ostale kandidate.
Komisija utvrđuje konačnu rang listu kandidata.

Na osnovu konačne rang liste, u skladu sa propisima odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih poslova.

Nakon donošenja odluke o prijemu kandidata, kandidat koji nije primljen na obuku, pismeno se obaveštava pre početka osnovne policijske obuke.

Kandidat koji nije primljen na obuku može, preko Centra za osnovnu policijsku obuku, u roku od osam dana od dana prijema obaveštenja, podneti zahtev ministru unutrašnjih poslova da preispita odluku.

Obaveštavanje kandidata o prijemu na obuku, obavlja se najmanje sedam dana pre početka obuke.

Ministarstvo unutrašnjih poslova i kandidat koji je nakon sprovedenog konkursa primljen na osnovnu policijsku obuku, zaključuju ugovor o utvrđivanju međusobnih prava i obaveza.
Ugovor se potpisuje pre početka, a najkasnije u roku od deset dana od dana početka obuke.
Potpisivanjem ugovora kandidat dobija status polaznika osnovne policijske obuke.
Kandidatima koji ne ispune uslove predviđene konkursom za prijem ili ne polože kvalifikacioni ispit, uz pismeno obaveštenje, na kućnu adresu, vraća se i dokumentacija priložena uz prijavu na konkurs.

PRAVA I DUŽNOSTI POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA
Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju.

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku zasniva radni odnos u svojstvu pripravnika za policijskog službenika, uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili da naknadi stvarne troškove stručnog osposobljavanja.

Polaznicima je u toku osnovne policijske obuke obezbeđen smeštaj i ishrana, kao i oprema neophodna za realizaciju nastavnih sadržaja, shodno ugovoru koji polaznik zaključuje sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Napomena: Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenoj fotokopiji, biće odbačene.

Kompletne informacije možete pogledati klikom OVDE

Ostavite komentar

avatar
500