Naslovna Vesti STIŽU NOVI KVADRATI! UMESTO TRANSPORTA VELIKI STAMBENI KOMPLEKS

STIŽU NOVI KVADRATI! UMESTO TRANSPORTA VELIKI STAMBENI KOMPLEKS

0
Foto: IBM Consult

Predmetna lokacija nalazi se na opštini Voždovac, neposredno uz naselje „Stepa Stepanović“ i predstavlja građevinski kompleks nepravilnog trougaonog oblika koji je oivičen sa tri regulacione linije, od kojih su dve regulacije javnih saobraćajnih površina a treća je regulacija prema javnoj zelenoj površini (k.p.7764/11). Kolski pristup parceli je iz ulice Kružni put voždovački i sa Bulevara Peke Dapčević. Interna saobraćajnice povezuje ove dve ulice. Kolski pristup za podzemne garaže se ostvaruje direktno iz ulice Kružni voždovački put na koti 158.25mnv i sa interne saobraćajnice unutar kompleksa na koti 161.96mnv. Svi kolski pristupi parceli su kontrolisani (rampe) i namenjeni potrebama stanara.

Foto: IBM Consult

Kompleks je funkcionalno organizovan kao jedinstvena celina koja se sastoji od 9 lamela (objekata) od kojih je 8 opredeljeno za stanovanje sa komercijalnim sadržajima u prizemljima objekata i 1 lamela je projektovana kao poslovni objekat.  Svi objekti u prizemlju imaju lokale kojima se pristupa sa slobodnog prostora oko objekata. Na spratovima od 1 – 6 sprata projektovani su stanovi različite strukture, a na Ps su veći stanovi sa velikom terasama.

Stepenišni prostor i naročito hodnike enterijerski urediti primenom rešenja podova i zidova sa ciljem stvaranja ambijenta koji će umanjiti neprijatnost dugačkih hodnika. Objekti su postavljeni uz ulice Kružni put voždovački, Bulevar Peke Dapčevića i uz javnu zelenu površinu. Lokalima i ulazima u objekte uz ulicu se pristupa sa trotoara uz ove saobraćajnice a ulazima u objekte i lokalima koji su orjentisani unutar parcele i prema javnoj zelenoj površini pristupa se strane interne saobraćajnice u samom kompleksu. Lokali su namenjeni uslužnim delatnostima.

Foto: IBM Consult

Ispod parcele nalaze se podzemne etaže namenjene za garažu i tehničke prostorije. Zbog konfiguracije terena koji je u padu, projektovane su dve podzemne etaže garaže ispod celog komleksa i deo garaže koji je smešten iznad, u zoni višeg terena. Na parceli su planirana tri ulaza – izlaza iz garaže.   Slobodan prostor oko objekata integrisan je sa pešačkim komunikacijama, trotoarima i zaštitnim zelenilom uz saobraćajnice u jedinstveni javni prostor parterno uređen i opremljen urbanim mobilijarom i spoljnjom rasvetom. U tom prostoru projektovane su i interne saobraćajnice sa parkinzima i pristupu podzemnim garažama. Slobodan prostor između lamela koji se nalazi iznad „krovne ploče“ garaže, pored internih saobraćajnica i parkinga na otvoreno, sadrži i uređene zelene površine, prostore za igru dece i urbani mobilojar savremenog izgleda. Prostor između objekata i regulacione linije integriše se sa prostorom zaštitnog zelenila i uličnih trotoara u široku zonu uređene slobodne površine namenjene javnom korišćenju za pristul lokalima u prizemlju i stambenim ulazima.

Foto: IBM Consult

Izgradnja je planirana u tri faze. Svaka faza predstavlja zasebnu funkcionalnu celinu s tim što je ulaz – izlaz iz garaže planiran u prvoj fazi.

Za potrebe poslovnog objekta, koji je planiran u trećoj fazi, postoju još jedan ulaz – izlaz iz garže. Na parceli su planirana tri ulaza – izlaza iz garaže. U prvoj fazi planirana je izgradnja stambeno poslovnih lamela A, B, D, E, F i G, sa pripadajućim delom garaže i slobodnim površinama. U ovoj fazi, na podzemnim etažama nalazi se ‐1 nivo garaže i deo ‐2 i 3 nivoa podzemne garaže, dva ulaza izlaza iz garaže, deo internih saobraćajnica sa parking mestima na otvorenom, uređene i ozelenjene „krovne ploče“ podzemne garaže. Lamele A i B su postavljene uz Bulevar Peke Dapčević. U prizemlju, uz kolonade, projektovani su lokali različitih površina i stambeni ulazi u lamele.  Lamela D je trougaonog oblika, atrijumskog tipa sa unutrašnjim dvorištem. Jednim delom je paralelna sa ulicom Kružni put voždovački a sa druge strane je paralelna sa internom saobraćajnicom. Lokalima se pristupa sa uličnih strana objekta i preko unutrašnjeg atrijumskog dvorišta. Zbog svoj oblika, ima tri stambena ulaza kojima se pristupa iz unutrašnjeg dvorišta tj. preko dva pasaža. Lamela D je povezana  sa lamelom A od  1 do Ps sprata i zajedno čine jedinstven objekat.  Lamele E, F i G su postavljene između interne saobraćajnice i parcele javne namene (zelene površine). U prizemlju projektovani su lokali različitih površina i stambeni ulazi u lamele. Objektima se pristupa preko interne saobraćajnice. U drugoj fazi planirana je izgradnja stambeno poslovnih lamela C i H, sa pripadajućim delom garaže i slobodnim površinama. U ovoj fazi, na podzemnim etažama nalazi se deo ‐2 i ‐3 nivoa podzemne garaže, deo internih saobraćajnica sa parking mestima na otvorenom, uređene i ozelenjene „krovne ploče“ podzemne garaže.

Lamela C je postavljene uz Bulevar Peke Dapčević. U odnosu na lamelu B na koji se naslanja, uvučena je zbog formiranja interne saobraćajnice sa parking mestima na otvorenom (kojom se prostupa poslovnoj Lameli I čija realizacija je planirana u trećoj fazi). U prizemlju, uz kolonade, projektovani su lokali različitih površina i stambeni ulazi u lamelu. Lamela H je postavljena između interne saobraćajnice i parcele javne namene (zelene površine) i naslanja se na lamelu G.

Druga faza izgradnje je uslovljena izgradnjom prve faze zbog ulaza – izlaza iz garaže. U trećoj fazi planirana je izgradnja poslovnog objekta – Lamela I sa pripadajućim delom garaže i slobodnim površinama. Objekat je smešten u uglu parcela u blizini spajanja Bulevara Peke Dapčevića i parcele javne namene. U prizemlju, pored lokala različitih površina i ulaza u objekat, nalazi se i garažni prostor preko kojeg su ulazi – izlazi iz garaže. Ulaz je preko jednosmerne interne saobraćajnice koja je ispred lamele C, a izlaz preko jednosmerne interne saobraćajnice koja je iza lamele C.

Vertikalna komunikacija u garaži je preko dvosmerne rampe a ostvarena je i veza sa garažnim prostorom prve i druge faze izgradnje. Na ovaj način garažni prostor sve tri faze je povezan. Spratnost lamele A, B, C, D, E F i G je P+6+Ps, a spratnost poslovnog objekta I je P+5 +Ps. Objekti su projektovani sa ravnim krovom. Spratna visina stambenih etaže je oko 3.15m a visina prizemlja varira u zavisnosti od nulte kote i kote prizemlja. Spratna visina poslovnog objekta je oko 3.90m.

Više informacija o projektu pogledajte klikom OVDE

 

Ostavite komentar

avatar
500